Oskar Walzel (28. 10. 1864 Wien – 29. 12. 1944 Bonn)

    Erwähnungen
    • Hermann Bahr: [Buchversandliste Selbstbildnis], [Mitte Mai? 1923]
    • Hermann Bahr: [Buchversandliste Inventur], [Anfang September 1912]