Arthur Eloesser (20. 3. 1870 Berlin – 14. 2. 1938 Berlin)

Schriftsteller, Kritiker, Dramaturg

    Erwähnungen
    • Arthur Schnitzler an Victor Barnowsky, 18. 11. 1914
    • Arthur Schnitzler: Therese, Rezensionsexemplare für Autoren, [April] 1928
    • S. Fischer an Arthur Schnitzler, 18. 5. 1908
    • Tagebuch von Arthur Schnitzler, 25. 5. 1923