Glückwunsch [an Arthur Schnitzler. Zum 19. Juli 1913]

Geschaffen vonHermann Bahr

ErschienenMai 1912.

  • Bibliografische Angabe: Der Merker, Jg. 3, H. 9 (1. Mai-Heft 1912)
Erwähnungen
  • Hermann Bahr: Glückwunsch, Mai 1912
  • Tagebuch von Arthur Schnitzler, 12. 6. 1912
  • Tagebuch von Arthur Schnitzler, 29. 6. 1913