Glückwunsch [an Arthur Schnitzler. Zum 19. Juli 1913]

PMB

Geschaffen vonHermann Bahr

ErschienenMai 1912.

Erwähnungen
  • Tagebuch von Arthur Schnitzler, 29. 6. 1913
  • Hermann Bahr: Glückwunsch, Mai 1912
  • Tagebuch von Arthur Schnitzler, 12. 6. 1912