Zürich

Erwähnungen
  • Arthur Schnitzler an Elisabeth Steinrück, 13. 12. 1915
  • Felix Salten an Arthur Schnitzler, 12. 6. 1901
  • Tagebuch von Arthur Schnitzler, 6. 4. 1922
  • Hermann Bahr an Arthur Schnitzler, 10. 11. 1908